องค์การบริหารส่วนตำบลเรือง

Published: Wednesday, 08 November 2023 07:21
Written by Super User

แบบยื่นคำขอใช้บริการ

1. คำขอใช้บริการรถดับเพลิง รถน้ำ (ช่องทางออนไลน์)

2. คำขอใช้บริการแจ้งซ่อมไฟฟ้า(ช่องทางออนไลน์)

3. แบบขอข้อมูลข่าวสารของราชการ (ช่องทางออนไลน์)

4. แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน(ช่องทางออนไลน์)

5. แบบร้องเรียนทั่วไป (ช่องทางออนไลน์)

6. แบบร้องเรียนประพฤติมิชอบ (ช่องทางออนไลน์)

7. แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

8. แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

9. แบบคำร้องของลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

10.แบบยืนยันชื่อเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์

11.แบบขอจดทะเบียนร้านค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

12.แบบคำร้องขอข้อมูลเอกสารทางราชการ

13.แบบคำร้องทั่วไป

14.แบบร้องเรียน